Coming to Nanjing contact: hase08@seg.nju.edu.cn Nanjing University