Alumni:

PhD Students at NJU:

Name
Year of Graduation
First Job/Employer
Qing-Yuan Jiang
2020
Huawei, Nanjing
Shen-Yi Zhao
2020
4paradigm, Beijing


Master Students at NJU:

Name
Year of Graduation
First Job/Employer
Kang Fang
2021
Huawei, Nanjing
Ming-Wei Li
2021
Bytedance, Shanghai
Ya-Qi Yu
2021
Huawei, Shanghai
Hao Gao
2020
Tencent, Shenzhen
Chen-Zhou Jiang
2020
Huawei, Hangzhou
Yue Jiang
2020
Alibaba, Hangzhou
Jing-Jing You
2020
ArcSoft, Nanjing
Long-Yi Chen
2019
Pinduoduo, Shanghai
Yu Chen
2019
Pinduoduo, Shanghai
Lei Fan
2019
Alibaba, Hangzhou
Dong Xu
2019
Alibaba, Hangzhou
Gong-Duo Zhang
2019
Ant Financial, Hangzhou
Xue Cui
2018
Alibaba, Hangzhou
Xiao-Fan Niu
2018
Ant Financial, Hangzhou
Ying-Hao Shi
2018
Tencent, Shenzhen
Yi-Fei Zhai
2018
Tencent, Guangzhou
Peng Gao
2017
Tencent, Shenzhen
Sheng Wang
2017
Ant Financial, Hangzhou
Ru Xiang
2017
Xin Mei Da, Shanghai

 

Undergraduate Students at NJU:

Name
Year of Graduation
First Job/Employer
Shan-Liang Chen
2021
Master Student at NJU
Yu-Hao Huang
2021
PhD Student at NJU
Hao Lin
2021
Master Student at NJU
Chang-Wei Shi
2021
PhD Student at NJU
Kun Wang
2021
Master Student at NJU
Zhao-Heng Yin
2021
Master Student at HKUST
Feng-Bin He
2020
Master Student at NJU
Jia-Yi Leng
2020
Master Student at NJU
Yan-Shuo Liang
2020
PhD Student at NJU
Zi-Fan Shi
2019
PhD Student at HKUST
Yin-Peng Xie
2019
Master Student at NJU
Li-Jun Xu
2019
Master Student at NJU
Yi-Rui Yang
2019
PhD Student at NJU
Tian-Hao Zhang
2019
Google AI Residency
Wen-Pu Cai
2018
PhD Student at NJU
Kang Fang
2018
Master Student at NJU
Ming-Wei Li
2018
Master Student at NJU
Bing-Nan Liu
2018
Quantitative Researcher at Akuna Capital, Shanghai
Xiao Wang
2018
Master Student at Stanford University
Ya-Qi Yu
2018
Master Student at NJU
Yiyang Yuan
2018
Master Student at Columbia University
Yu-Qing Zhu
2018
PhD Student at University of California, Santa Barbara
Hao Gao
2017
Master Student at NJU
Chen-Zhou Jiang
2017
Master Student at NJU
Yue Jiang
2017
Master Student at NJU
Fan-Jin Zhang
2017
PhD Student at Tsinghua University
Chu-Xiao Zuo
2017
PhD Student at NJU
Long-Yi Chen
2016
Master Student at NJU
Yu Chen
2016
Master Student at NJU
Wang-Cheng Kang
2016
PhD Student at University of California, San Diego
Dong Xu
2016
Master Student at NJU
Kai-Lang Yao
2016
PhD Student at NJU
Gong-Duo Zhang
2016
Master Student at NJU
Xiao-Fan Niu
2015
Master Student at NJU
Yi-Fei Zhai
2015
Master Student at NJU
Shen-Yi Zhao
2014
PhD Student at NJU

 

Master Students at SJTU:

Name
Year of Graduation
First Job/Employer
Cong Xie
2016
PhD Student at UIUC
Tao-Jian Lu
2015
Baidu, Shanghai
Ling Yan
2015
Alibaba, Hangzhou
Zhi-Qin Yu
2015
State Grid Corporation of China, Nanchang
Dongqing Zhang
2015
Microsoft Research Asia, Beijing
Kun-Lin Liu
2014
Morgan Stanley, Shanghai
Zhiquan Liu
2014
Dianping, Shanghai
Long Qian
2014
ele.me, Shanghai
Peichao Zhang
2014
Microsoft Seattle

 

Undergraduate Students at SJTU:

Name
Year of Graduation
First Job/Employer
Binyi Chen
2014
PhD Student at University of California, Santa Barbara
Yu-Jun Li
2014
PhD Student at SJTU
Xing-Jian Shi
2014
PhD Student at HKUST
Xi Yi
2014
PhD Student at University of Maryland, College Park
Wei Zhang
2014
PhD Student at University of Wisconsin-Madison
Cheng Chen
2013
PhD Student at SJTU
Zhansheng Jiang
2013
Master Student at SJTU
Weihao Kong
2013
PhD Student at Stanford
Luo Luo
2013
PhD Student at SJTU
Hao Wang
2013
PhD Student at HKUST
Cong Xie
2013
Master Student at SJTU
Zheng Cao
2012
PhD Student at USC
Zheming Ni
2012
Software Engineer at Alibaba
Chen Xiang
2012
Master Student at Columbia University
Ran Yu
2012
Master Student at Columbia University
Dongqing Zhang
2012
Master Student at SJTU