Current Students:

Name Year of Entry Program
Yuanyu Wan 2019 PhD
Shiyin Lu 2017 Master -> PhD
Zihao Qiu 2019 Master -> PhD
Wei Jiang 2020 PhD
Quan Cheng 2019 Master
Xuyao Wang 2019 Master
Yuhui Chen 2019 Master
Yingchun Jian 2020 Master
Zhenyao Zhang 2020 Master
Xiaoxie Zhu 2020 Master
Yifan You 2020 Master
Yu-Tian Gou 2021 Master
Yuwei Hu 2021 Master
Yibo Wang 2021 Master

Alumni:

Name Year of Entry Year of Graduation Program First Job/Employer
Yimu Wang 2018 2021 Master AIR, Beijing
Bo Xue 2018 2021 Master Huawei, Nanjing
Run Jiao 2018 2020 Master Huawei, Shanghai
Pengcheng Li 2017 2020 Master Huawei, Shanghai
Guanghui Wang 2017 2020 Master PhD, Georgia Tech
Yuanyu Wan 2016 2019 Master PhD, NJU
Xinyu Yan 2016 2019 Master Tencent, Shenzhen
Yi-Chi Xiao 2015 2018 Master Tencent, Shenzhen
Sen Yang 2015 2018 Master Huawei, Nanjing
Jie Zhang 2015 2018 Master Trend Micro, Nanjing