Preprints

Publications

 • Shumeng Li, Heng Cai, Lei Qi, Qian Yu, Yinghuan Shi, Yang Gao. “ PLN: Parasitic-Like Network for Barely Supervised Medical Image Segmentation. IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), 2022.

 • Guan Gui, Zhen Zhao, Lei Qi, Luping Zhou, Lei Wang, Yinghuan Shi. “ Improving Barely Supervised Learning by Discriminating Unlabeled Samples with Super-Class. Thirty-Sixth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022.

 • Lei Qi, Jiaying Shen, Jiaqi Liu, Yinghuan Shi, Xin Geng. “ Label Distribution Learning for Generalizable Multi-source Person Re-identification. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), 2022.

 • Qian Yu, Lei Qi, Yang Gao, Wuzhang Wang, Yinghuan Shi. “ Crosslink-Net: Double-Branch Encoder Network via Fusing Vertical and Horizontal Convolutions for Medical Image Segmentation. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2022.

 • Ruiqi Wang, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao. “ Better Pseudo-label: Joint Domain-aware Label and Dual-classifier for Semi-supervised Domain Generalization. Pattern Recognition (PR), 2022.

 • Lei Qi, Lei Wang, Yinghuan Shi, Xin Geng. “ A Novel Mix-normalization Method for Generalizable Multi-source Person Re-identification. IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022.

 • Jian Zhang, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao. “MVDG: A Unified Multi-view Framework for Domain Generalization.European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022. [Code]

 • Ziqi Zhou, Lei Qi, Yinghuan Shi. “Generalizable Medical Image Segmentation via Random Amplitude Mixup and Domain-Specific Image Restoration.European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022. [Code]

 • Yue Duan, Lei Qi, Lei Wang, Luping Zhou, and Yinghuan Shi. “RDA: Reciprocal Distribution Alignment for Robust Semi-supervised Learning.European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022. [Code]

 • Yang Liu, Kun Gao, Hongbin Deng, Tong Ling, Jiajia Lin, Xianqiang Yu, Xiangwei Bo, Jing Zhou, Lin Gao, Peng Wang, Jiajun Hu, Jian Zhang, Zhihui Tong, Yuxiu Liu, Yinghuan Shi, Lu Ke, Yang Gao, Weiqin Li. “A Time-Incorporated SOFA Score-Based Machine Learning Model for Predicting Mortality in Critically Ill Patients: A Multicenter, Real-world Study.International Journal of Medical Informatics (IJMI), 2022.

 • Lihe Yang, Wei Zhuo, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao. “ ST++: Make Self-training Work Better for Semi-supervised Semantic Segmentation.IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. [Code]

 • Ziqi Zhou, Lei Qi, Xin Yang, Dong Ni, Yinghuan Shi. “ Generalizable Cross-modality Medical Image Segmentation via Style Augmentation and Dual Normalization.IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. [Code]

 • Zhen Zhao, Luping Zhou, Yue Duan, Lei Wang, Lei Qi, and Yinghuan Shi. “ DC-SSL: Addressing Mismatched Class Distribution in Semi-supervised Learning.IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

 • Weilei Wen, Wenqi Ren, Yinghuan Shi, Jingang Zhang, and Xiaochun Cao. “ Video Super-Resolution via a Spatio-Temporal Alignment Network. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2022.

 • Yue Wang, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Feature-based Style Randomization for Domain Generalization. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2022.

 • Zhen Zhao, Luping Zhou, Lei Wang, Yinghuan Shi, Yang Gao. “ LaSSL: Label-guided Self-training for Semi-supervised Learning.AAAI Conf. on Artificial Intelligence (AAAI), 2022.

 • Gaoping Liu, Zehong Cao, Qiang Xu, Qirui Zhang, Fang Yang, Xinyu Xie, Jingru Hao, Yinghuan Shi, Boris C. Bernhardt, Yichu He, Feng Shi, Guangming Lu, Zhiqiang Zhang. “Salvaging diagnostic MRI for empowering brain morphometric research – Critical &practical assessment on learning-based image super-resolution.NeuroImage, 2021.

 • Yinghuan Shi, Jian Zhang, Tong Ling, Jiwen Lu, Yefeng Zheng, Qian Yu, Lei Qi, Yang Gao. “Inconsistency-aware Uncertainty Estimation for Semi-supervised Medical Image Segmentation. IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), 2021.

 • Jian Zhang, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao. “ Generalizable Semantic Segmentation via Model-agnostic Learning and Target-specific Normalization.Pattern Recognition (PR), 2021.   [Code]

 • Ziteng Liu, Yinghuan Shi, Hongwei Chen, Tiexin Qin, Xuejie Zhou, Jun Huo, Hao Dong, Xiao Yang, Xiangdong Zhu, Xuening Chen, Li Zhang, Mingli Yang, Yang Gao, Jing Ma. “ Machine Learning on Properties of Multiscale Multisource Hydroxyapatite Nanoparticles Datasets with Different Morphologies and Sizes.NPJ Computational Materials, 2021.

 • Xiaoting Han, Lei Qi, Qian Yu, Ziqi Zhou, Yefeng Zheng, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Deep Symmetric Adaptation Network or Cross-modality Medical Image Segmentation. IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), 2021.

 • Lei Qi, Lei Wang, Jing Huo, Yinghuan Shi, Xin Geng, Yang Gao. “Adversarial Camera Alignment Network for Unsupervised Cross-camera Person Re-identification. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2021.

 • Lihe Yang, Wei Zhuo, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Every Pixel Matters: Mining Latent Classes for Few-shot Segmentation. International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. (Accepted as oral, 3%)

 • Jing Huo, Shiyin Jin, Wenbin Li, Jing Wu, Yu-Kun Lai, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Manifold Alignment for Semantically Aligned Style Transfer. International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021. (Accepted as oral, 3%)

 • Zekun Li, Wei Zhao, Feng Shi, Lei Qi, Xingzhi Xie, Ying Wei, Zhongxiang Ding, Yang Gao, Shangjie Wu, Jun Liu, Yinghuan Shi, Dinggang Shen. “ A novel multiple instance learning framework for COVID-19 severity assessment via data augmentation and self-supervised learning. Medical Image Analysis (MedIA), 2021.

 • Yinghuan Shi, Wanqi Yang, Kim-Han Thung, Hao Wang, Yang Gao, Yang Pan, Li Zhang, Dinggang Shen. “Learning-based Computer-aided Prescription Model for Parkinson’s Disease: A Data-driven Perspective. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020.

 • Qian Yu, Yinghuan Shi, Yefeng Zheng, Yang Gao, Jianbing Zhu, Yakang Dai. “Crossover-Net: Leveraging the Vertical-horizontal Crossover Relation for Robust Segmentation. Pattern Recognition (PR), 2020.

 • Tiexin Qin, Ziyuan Wang, Kelei He, Yinghuan Shi, Yang Gao, Dinggang Shen. “Automatic Data Augmentation via Deep Reinforcement Learning for Effective Kidney Tumor Segmentation. IEEE Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2020

 • Jian Zhang, Yinghuan Shi, Jinquan Sun, Lei Wang, Luping Zhou, Yang Gao, Dinggang Shen. “Interactive medical image segmentation via a point-based interaction. Artificial Intelligence in Medicine (AIM), 2020.

 • Feng Shi, Jun Wang, Jun Shi, Ziyan Wu, Qian Wang, Zhenyu Tang, Kelei He, Yinghuan Shi, Dinggang Shen. “Review of Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation and Diagnosis for COVID-19. IEEE Reviews in Biomedical Engineering (RBME), 2020.

 • Lei Qi, Lei Wang, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao. “GreyReID: A Two-stream Deep Framework with RGB-grey Information for Person Re-identification. ACM Trans. Multimedia Computing Communications and Application (TOMM), 2020.

 • Pinzhuo Tian, Lei Qi, Shaokang Dong, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Consistent MetaReg: Alleviating Intra-task Discrepancy for Better Meta-knowledge. Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020.

 • Wenbin Li, Lei Wang, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao, Jiebo Luo. “Asymmetric Distribution Measure for Few-shot Learning. Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020.

 • Lei Qi, Lei Wang, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Progressive Cross-camera Soft-label Learning for Semi-supervised Person Re-identification. IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2020.

 • Wanqi Yang, Yinghuan Shi, Sanghyun Park, Ming Yang, Yang Gao, Dinggang Shen. “An Effective MR-Guided CT Network Training for Segmenting Prostate in CT Images. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), 2020.

 • Pinzhuo Tian, Zhangkai Wu, Lei Qi, Lei Wang, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Differentiable Meta-learning Model for Few-shot Semantic Segmentation. AAAI Conf. on Artificial Intelligence (AAAI), 2020.

 • Biting Yu, Luping Zhou, Lei Wang, Yinghuan Shi, Jurgen Fripp, Pierrick Bourgeat. “Sample-adaptive GANs: Linking Global and Local Mappings for Cross-modality MR Image Synthesis. IEEE Trans. on Medical Imaging (TMI), 2020.

 • Jianrong Chen, Li Yang, Yuanyuan Xu, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao. “A Novel Deep Multi-Modal Feature Fusion Method for Celebrity Video Identification.” ACM Conf. on Multimedia (ACMMM), iQIYI Celebrity Video Identification Challenge, 2019.

 • Lei Qi, Lei Wang, Jing Huo, Luping Zhou, Yinghuan Shi, Yang Gao. “A Novel Unsupervised Camera-aware Domain Adaptation Framework for Person Re-identification.” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.

 • Lei Qi, Jing Huo, Lei Wang, Yinghuan Shi, Yang Gao. “A Mask Based Deep Ranking Neural Network for Person Retrieval.” IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2019.

 • Kelei He, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao, Dinggang Shen. “MIDCN: A Multiple Instance Deep Convolutional Network for Image Classification.” Parcific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), 2019

 • Huaqing Sun, Yuanyong Luo, Yajun Ha, Yang Gao, Yinghuan Shi, Qinghong Shen, Hongbing Pan. “A Universal Method of Linear Approximation with Controllable Error for Efficient Implementation of Transcendental Functions.“ IEEE Trans. on Circuits and Systems I (TCAS-I), 2019.

 • Ziqi Zhou, Xinna Guo, Wanqi Yang, Yinghuan Shi, Luping Zhou, Lei Wang, Ming Yang. “Cross-Modal Attention-Guided Convolutional Network for Multi-Modal Cardiac Segmentation.” Machine Learning in Medical Imaging @ MICCAI (MLMI), 2019.

 • Qian Yu, Yinghuan Shi, Jinquan Sun, Yang Gao, Jianbing Zhu, Yakang Dai. “Crossbar-Net: A Novel Convolutional Neural Network for Kidney Tumor Segmentation in CT Images.” IEEE Trans. on Image Processing (TIP), 2019.

 • Yinghuan Shi, Heung-Il Suk, Yang Gao, Seong-Whan Lee, Dinggang Shen. “Leveraging Coupled Interaction for Multi-Modal Alzheimer’s Disease Diagnosis.” IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2019.

 • Biting Yu, Luping Zhou, Lei Wang, Yinghuan Shi, Jurgen Fripp, Pierrick Bourgeat. “Ea-GANs: Edge-aware Generative Adversarial Networks for Cross-modality MR Image Synthesis.” IEEE Trans. on Medical Imaging (TMI), 2019.

 • Kelei He, Xiaohuan Cao, Yinghuan Shi, Dong Nie, Yang Gao, Dinggang Shen. “Pelvic Organ Segmentation Using Distinctive Curve Guided Fully Convolutional Networks.”. IEEE Trans. on Medical Imaging (TMI), 2019.

 • Wanqi Yang, Yinghuan Shi, Yang Gao, Lei Wang, Ming Yang. “Incomplete-Data Oriented Multi-View Dimension Reduction via Sparse Low Rank Representation.” IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2018.

 • Lei Qi, Jing Huo, Xiaocong Fan, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Unsupervised Joint Subspace and Dictionary Learning for Enhanced Cross-Domain Person Re-Identification.” IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing (JSTSP), 12(6): 1263-1275, 2018.

 • Pinzhuo Tian, Lei Qi, Yinghuan Shi, Luping Zhou, Yang Gao, Dinggang Shen. “A Novel Image-Specific Transfer Approach for Prostate Segmentation in MR Images.” IEEE Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2018.

 • Jing Huo, Wenbin Li, Yinghuan Shi, Yang Gao, Hujun Yin. “WebCaricature: A Benchmark for Caricature Recognitionn.” British Machine Vision Conference (BMVC), 2018.

 • Yan Zhao, Lei Wang, Luping Zhou, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Modelling Diffusion Process by Deep Neural Networks for Image Retrieval.” British Machine Vision Conference (BMVC), 2018.

 • Minglin Ma, Yinghuan Shi, Wenbin Li, Yang Gao, Jun Xu. “A Novel Two-Stage Deep Method for Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images.” International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2018.

 • Wenbin Li, Jing Huo, Yinghuan Shi, Yang Gao, Lei Wang, Jiebo Luo. “A Joint Local and Global Deep Metric Learning Method for Caricature Recognition.” Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2018.

 • Yinghuan Shi, Heung-Il Suk, Mingxia Liu (Eds.). “Machine Learning in Medical Imaging (Lecture Notes in Computer Science).” Proceeding of MICCAI-MLMI 2018, Springer, LNCS 11046, 2018.

 • Qian Wang, Yinghuan Shi, Heung-Il Suk, Kenji Suzuki (Eds.). “Machine Learning in Medical Imaging (Lecture Notes in Computer Science).” Proceeding of MICCAI-MLMI 2017, Springer, LNCS 10541, 2017.

 • Jipeng Huang, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Multi-Scale Faster-RCNN Algorithm for Small Object Detection.” CCF BigData, 2017 (Best Application Paper Award) 中国计算机学会大数据学术会议(最佳应用论文奖).

 • Jinquan Sun, Yinghuan Shi, Yang Gao, Dinggang Shen. “A Point Says A Lot: An Interactive Segmentation Method for MR Prostate Using One-Point Labeling.” Machine Learning in Medical Imaging @ MICCAI (MLMI), 2017.

 • Jing Huo, Yang Gao, Yinghuan Shi, Hujun Yin. “Variation Robust Cross-Modal Metric Learning for Caricature Recognition.” ACM Multimedia, Thematic Workshops, 2017.

 • Jing Huo, Yang Gao, Yinghuan Shi, Hujun Yin. “Cross-Modal Metric Learning for AUC Optimization.” IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2017.

 • Jing Huo, Yang Gao, Yinghuan Shi, Wanqi Yang, Hujun Yin. “Heterogeneous Face Recognition by Margin Based Cross-Modality Metric Learning.” IEEE Trans. on Cybernetics (TCYB), 2017.

 • Yinghuan Shi, Wanqi Yang, Yang Gao, Dinggang Shen. “Does Manual Delineation Only Provide the Side Information in CT Prostate Segmentation?” Int. Conf. on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2017.

 • Wenbin Li, Yang Gao, Lei Wang, Luping Zhou, Jing Huo, Yinghuan Shi. “OPML: A One-Pass Closed-Form Solution for Online Metric Learning.” Pattern Recognition (PR), 2017.

 • Luping Zhou, Lei Wang, Jianjia Zhang, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Revisiting Distance Metric Learning for SPD Matrix based Visual Representation.” IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

 • Yinghuan Shi, Wenbin Li, Yang Gao, Longbing Cao, Dinggang Shen. “Beyond IID: Learning to Combine Non-IID Metrics for Vision Tasks.” AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2017.

 • Huihui Wang, Yang Gao, Yinghuan Shi, Hao Wang. “A Fast Distributed Classification Algorithm for Large-Scale Imbalanced Data.” IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2016.

 • Li Wang, Ehsan Adeli, Qian Wang, Yinghuan Shi, Heung-Il Suk (Eds.). “Machine Learning in Medical Imaging (Lecture Notes in Computer Science).” Proceeding of MICCAI-MLMI 2016, Springer, LNCS 10019, 2016.

 • Jing Huo, Yang Gao, Yinghuan Shi, Wanqi Yang, Hujun Yin. “Ensemble of Sparse Cross-Modal Metrics for Heterogeneous Face Recognition.” ACM Conference on Multimedia (ACM MM), 2016 (oral).

 • Huihui Wang, Yang Gao, Yinghuan Shi, Ruili Wang. “Group-based Alternating Direction Method of Multipliers for Distributed Linear Classification.” IEEE Trans. on Cybernetics (TCYB), 2016.

 • Luping Zhou, Qian Wang, Li Wang, Yinghuan Shi (Eds.). “Machine Learning in Medical Imaging (Lecture Notes in Computer Science).” Proceeding of MICCAI-MLMI 2015, Springer, LNCS 9352, 2015.

 • Yaozong Gao, Yanrong Guo, Yinghuan Shi, Shu Liao, Jun Lian, Dinggang Shen/ “Image-Guided Radiotherapy with Machine Learning.” Machine Learning in Radiation Oncology, 2015, p.157-192 (Book Chapter).

 • Wenbin Li, Yinghuan Shi, Wanqi Yang, Hao Wang, Yang Gao. “Interactive Image Segmentation via Cascaded Metric Learning.” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2015.

 • Yinghuan Shi, Yaozong Gao, Shu Liao, Daoqiang Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen. “Semi-Automatic Segmentation of Prostate in CT Images via Spatial-Constrained Transductive Lasso.” IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2015.

 • Wanqi Yang, Yang Gao, Yinghuan Shi, Longbing Cao. “MRM-Lasso: A Sparse Multi-View Feature Selection Method via Low-Rank Analysis.” IEEE Trans. on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2015.

 • Yinghuan Shi, Yaozong Gao, Shu Liao, Daoqiang Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen. “A Learning-Based Prostate Segmentation Method via Joint Transductive Feature Selection and Regression.” Neurocomputing (IJON), 2015.

 • Sanghyun Park, Yaozong Gao, Yinghuan Shi, Dinggang Shen. “Interactive Prostate Segmentation with Adaptive Feature Selection and Manifold Regularization.” Medical Physics (MedPhy), 2014.

 • Wanqi Yang, Yang Gao, Longbing Cao, Ming Yang, Yinghuan Shi. “mPadal: A Joint Local-and-Global Multi-View Feature Selection Method for Activity Recognition.” Applied Intelligence (APIN), 2014

 • Sanghyun Park, Yaozong Gao, Yinghuan Shi, Dinggang Shen. “Interactive Prostate Segmentation based on Adaptive Feature Selection and Manifold Regularization.” Machine Learning in Medical Imaging @ MICCAI (MLMI), 2014.

 • Yinghuan Shi, Heung-Il Suk, Yang Gao, Dinggang Shen. “Joint Coupled-Feature Representation and Coupled Boosting for Alzheimer’s Disease Diagnosis.” IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014 (accepted as oral, ratio = 5.75%).

 • Yinghuan Shi, Yang Gao, Yubin Yang, Dong Wang, Ying Zhang. “Multi-Modal Sparse Representation-Based Classification for Lung Needle Biopsy Images.” IEEE Trans. on Biomedical Engineering (TBME), 2013.

 • Yinghuan Shi, Shu Liao, Yaozong Gao, Daoqiang Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen. “Prostate Segmentation in CT Images via Spatial-Constrained Transductive Lasso.” IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013.

 • Yinghuan Shi, Yang Gao, Ruili Wang, Dong Wang, Ying Zhang. “Transductive Cost-Sensitive Lung Cancer Image Classification.” Applied Intelligence (APIN), 2013.

 • Shu Liao, Yaozong Gao, Yinghuan Shi, Ambereen Yousuf, Ibrahim Karademir, Aytekin Oto, Dinggang Shen. “Automatic Prostate MR Image Segmentation with Sparse Label Propagation and Domain-Specific Manifold Regularization.” International Conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI), 2013

 • Yinghuan Shi, Shu Liao, Yaozong Gao, Daoqiang Zhang, Yang Gao, Dinggang Shen. “Transductive Prostate Segmentation for CT Image Guided Radiotherapy.” Machine Learning in Medical Imaging @ MICCAI (MLMI), 2012.

 • Yinghuan Shi, Yang Gao, Ruili Wang. “Real-Time Abnormal Event Detection in Complicated Scenes.” International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2010.

 • Xingguo Chen, Hao Wang, Weiwei Wang, Yinghuan Shi, Yang Gao. “Apply Ant Colony Optimization to Tetris.” ACM Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), 2009.

Full Publication List