People

I am so fortunate to work with these talented and diligent students on our research topics.

Current Members (co-adviced with Prof. Yihua Huang)

  • 2021:Xu Huang, Simian Li, Xu Wang, Shulin Wang

  • 2020:Yi Chen, Guowang Chen, Yuquan Chen, Weichang Zhong, Tongyu Wu (Ph.D)

  • 2019:Wenjie Huang, Yili Luo, Xiaofei Cheng, Zhihao Xu, Han Yin, Lingwei Qiu.

Alumni (co-adviced with Prof. Yihua Huang)

  • 2018: Jiajia Wei (Hotstar), Suhui Wangzhang(Meituan)

  • 2017: Xiaoyu Geng (ByteDance), Shuai Liu (Alibaba), Yang Qi (ByteDance), Yi Zhang (Tecent), Zhixiang Zhang (Meituan)

  • 2016: Xi Jiang (Huawei), Chongjie Li (Alibaba), Jun Shi (Tencent