Selected Publications


Songyuan Bai, Hao Zheng, Chen Tian, Xiaoliang Wang, Chang Liu, Xin Jin, Fu Xiao,Qiao Xiang,Wanchun Dou,Guihai Chen. Unison: A Parallel-Efficient and User-Transparent Network Simulation Kernel. In Proceedings of ACM EuroSys, 2024.

Longbin Lai, Yufan Yang, Zhibin Wang, Yuxuan Liu, Haotian Ma, Sijie Shen, Bingqing Lyu, Xiaoli Zhou, Wenyuan Yu, Zhengping Qian, Chen Tian, Sheng Zhong, Yeh-Ching Chung, Jingren Zhou. GLogS: Interactive Graph Pattern Matching Query At Large Scale. In Proceedings of USENIX ATC, 2023.

Qiang Li, Yixiao Gao, Xiaoliang Wang, Haonan Qiu, Yanfang Le, Qiao Xiang, Derui Liu, Fei Feng, Peng Zhang, Bo Li, Jianbo Dong, Lingbo Tang, Hongqiang Harry Liu, Shaozong Liu, Weijie Li,Rui Miao, Yaohui Wu, Zhiwu Wu, Chao Han, Lei Yan, Zheng Cao, Zhongjie Wu, Chen Tian, Guihai Chen, Dennis Cai, Jinbo Wu, Jiaji Zhu, Jiesheng Wu, Jiwu Shu. Flor: An Open High Performance RDMA Framework over Heterogeneous RNICs. In Proceedings of USENIX OSDI, 2023.

Yanqing Chen, Bingchuan Tian, Chen Tian, Li Dai, Yu Zhou, Mengjing Ma, Ming Tang, Hao Zheng, Zhewen Yang, Guihai Chen, Ennan Zhai. Norma: Towards Practical Network Load Testing. In Proceedings of USENIX NSDI, 2023.

Zhibin Wang, Longbin Lai, Yixue Liu, Bing Shui, Chen Tian, Sheng Zhong. I/O-Efficient Butterfly Counting at Scale. In Proceedings of ACM SIGMOD, 2023.

Hao Zheng, Chen Tian, Tong Yang, Huiping Lin, Chang Liu, Zhaochen Zhang, Wanchun Dou, Guihai Chen. FlyMon: Enabling On-the-Fly Task Reconfiguration for Network Measurement. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2022.

Bingchuan Tian, Jiaqi Gao, Mengqi Liu, Ennan Zhai, Yanqing Chen, Yu Zhou, Li Dai, Feng Yan, Mengjing Ma, Ming Tang, Jie Lu, Xionglie Wei, Hongqiang Harry Liu, Ming Zhang, Chen Tian, Minlan Yu. Aquila: A Practically Usable Verification System for Production-Scale Programmable Data Planes. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2021.

Yixiao Gao, Qiang Li, Lingbo Tang, Yongqing Xi, Pengcheng Zhang, Wenwen Peng, Bo Li, Yaohui Wu, Shaozong Liu, Lei Yan, Fei Feng, Yan Zhuang, Fan Liu, Pan Liu, Xingkui Liu, Zhongjie Wu, Junping Wu, Zheng Cao, Chen Tian, Jinbo Wu, Jiaji Zhu, Haiyong Wang, Dennis Cai, and Jiesheng Wu. When Cloud Storage Meets RDMA. In Proceedings of USENIX NSDI, 2021.

Bingchuan Tian, Xinyi Zhang, Ennan Zhai, Hongqiang Harry Liu, Qiaobo Ye, Chunsheng Wang, Xin Wu, Zhiming Ji, Yihong Sang, Ming Zhang, Da Yu, Chen Tian, Heather Zheng, Ben Y. Zhao. Safely and Automatically Updating In-Network ACL Configurations with Intent Language. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2019.

Nai Xia, Chen Tian, Yan Luo, Hang Liu, and Xiaoliang Wang. UKSM: Swift Memory Deduplication via Hierarchical and Adaptive Memory Region Distilling. In Proceedings of USENIX FAST, 2018.

Wei Bai, Li Chen, Kai Chen, Dongsu Han, Chen Tian, Hao Wang. Information-Agnostic Flow Scheduling for Commodity Data Centers. In Proceedings of USENIX NSDI, 2015.

Hong Zhang, Kai Chen, Wei Bai, Dongsu Han, Chen Tian, Hao Wang, Haibing Guan, Ming Zhang. Guaranteeing Deadlines for Inter-Datacenter Transfers. In Proceedings of ACM EuroSys, 2015.

Chen Tian, Richard Alimi, Yang Richard Yang, David Zhang. ShadowStream: Performance Evaluation as a Capability in Production Internet Live Streaming Networks. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2012.

Hongqiang Harry Liu, Ye Wang, Yang Richard Yang, Hao Wang, Chen Tian. Optimizing Cost and Performance for Content Multihoming. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2012.

Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Dan Li, Haitao Wu, Xuan Zhang, Yunfeng Shi, Chen Tian, Yongguang Zhang, Songwu Lu. BCube: A High Performance, Server-centric Network Architecture for Modular Data Center. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2009.

Conference Publications


Songyuan Bai, Hao Zheng, Chen Tian, Xiaoliang Wang, Chang Liu, Xin Jin, Fu Xiao,Qiao Xiang,Wanchun Dou,Guihai Chen. Unison: A Parallel-Efficient and User-Transparent Network Simulation Kernel. In Proceedings of ACM EuroSys, 2024, source code.

Haipeng Dai, Hancheng Wang, Zhipeng Chen, Jiaqi Zheng, Li Meng, Rong Gu, Chen Tian, and Wanchun Dou. Variable-length Encoding Framework: A Generic Framework for Enhancing the Accuracy of Approximate Membership Queries. In Proceedings of IEEE ICDM, 2023.

Zhibin Wang, Ziheng Meng, Xue Li, Xi Lin, Long Zheng, Chen Tian, and Sheng Zhong. SMOG: Accelerating Subgraph Matching on GPUs. In Proceedings of IEEE HPEC, Awarded Graph Challenge Champion, 2023.

Chengyuan Huang, Yixiao Gao , Wei Chen, Duoxing Li, Yibo Xiao, Ruyi Zhang, Chen Tian, Xiaoliang Wang, Wanchun Dou, Guihai Chen, Yi Wang, Fu Xiao. MC-RDMA: Improving Replication Performance of RDMA-based Distributed Systems with Reliable Multicast Support. In Proceedings of IEEE ICNP, 2023.

Peiwen Yu, Feiyang Xue, Chen Tian, Xiaoliang Wang, Yanqing Chen, Tao Wu, Lei Han, Zifa Han, Bingquan Wang, Xiangyu Gong, Wanchun Dou, Guihai Chen. Bifrost: Extending RoCE for Long Distance Inter-DC Links. In Proceedings of IEEE ICNP, 2023.

Tianfan Zhang, Huaping Zhou, Chengyuan Huang, Chen Tian, Wei Zhang, Xiaoliang Wang, Yi Wang, Ahmed M. Abdelmoniem, Matthew Tan, Wanchun Dou, and Guihai Chen†. Achieving Zero-copy Serialization for Datacenter RPC. In Proceedings of IEEE IPCCC, 2023.

Jian Tang, Tingting Xu, Wang Liming, Zhenjie Lin, Ming Zhao, Xiaoliang Wang, Cam-Tu Nguyen, Chen Tian, Zhuzhong Qian, and Wenzhong Li. SQCC: Stable Queue Congestion Control . In Proceedings of NoF, 2023.

Longbin Lai, Yufan Yang, Zhibin Wang, Yuxuan Liu, Haotian Ma, Sijie Shen, Bingqing Lyu, Xiaoli Zhou, Wenyuan Yu, Zhengping Qian, Chen Tian, Sheng Zhong, Yeh-Ching Chung, Jingren Zhou. GLogS: Interactive Graph Pattern Matching Query At Large Scale. In Proceedings of USENIX ATC, 2023.

Qiang Li, Yixiao Gao, Xiaoliang Wang, Haonan Qiu, Yanfang Le, Qiao Xiang, Derui Liu, Fei Feng, Peng Zhang, Bo Li, Jianbo Dong, Lingbo Tang, Hongqiang Harry Liu, Shaozong Liu, Weijie Li,Rui Miao, Yaohui Wu, Zhiwu Wu, Chao Han, Lei Yan, Zheng Cao, Zhongjie Wu, Chen Tian, Guihai Chen, Dennis Cai, Jinbo Wu, Jiaji Zhu, Jiesheng Wu, Jiwu Shu. Flor: An Open High Performance RDMA Framework over Heterogeneous RNICs. In Proceedings of USENIX OSDI, 2023.

Jiaqi Zheng, Changrong Wu, Tiancheng Lan, Chen Tian, Guihai Chen. Revisiting Weighted AIMD-based Congestion Control: A Comprehensive Perspective. In Proceedings of IEEE IWQoS, 2023.

Zhibin Wang, Longbin Lai, Yixue Liu, Bing Shui, Chen Tian, Sheng Zhong. I/O-Efficient Butterfly Counting at Scale. In Proceedings of ACM SIGMOD, 2023.

Kexin Liu, Chen Tian, Xiaoliang Wang, Wanchun Dou, Guihai Chen. Dilemma of Proactive Congestion Control Protocols. In Proceedings of APNet 2023, poster.

Shichen Dong, Zhixiong Niu, Mingchao Zhang, Zhiying Xu, Chuntao Hu, Wei Wang, Pengzhi Zhu, Qingchun Song, Lei Qu, Peng Cheng, Yongqiang Xiong, Chen Tian, Cam-Tu Nguyen, Xiaoliang Wang. MINA: Auto-scale In-network Aggregation for Machine Learning Service. In Proceedings of APNet 2023, poster.

Zibo Wang, Yuhang Zhou, Chen Tian, Xiaoliang Wang, Xianping Chen. AFNFA: An Approach to Automate NCCL Configuration Exploration. In Proceedings of APNet 2023, poster.

Yanqing Chen, Bingchuan Tian, Chen Tian, Li Dai, Yu Zhou, Mengjing Ma, Ming Tang, Hao Zheng, Zhewen Yang, Guihai Chen, Ennan Zhai. Norma: Towards Practical Network Load Testing. In Proceedings of USENIX NSDI, 2023.

Wenzheng Yang, Yan Liu, Chen Tian, Junchen Jiang, Lingfeng Guo. Gemini: Divide-and-Conquer for Practical Learning-Based Internet Congestion Control. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2023.

Tingting Xu, Xiaoliang Wang, Chen Tian, Yun Xiong, Yun Lin, Baoliu Ye. CLIP: Accelerating Features Deployment for Programmable Switch. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2023.

Hao Zheng, Chen Tian, Tong Yang, Huiping Lin, Chang Liu, Zhaochen Zhang, Wanchun Dou, Guihai Chen. FlyMon: Enabling On-the-Fly Task Reconfiguration for Network Measurement. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2022.

Donghui Ding, Bo Long, Feng Zhuo, Zhongcheng Li, Hanwen Zhang, Chen Tian, Yi Sun. Lilac: Parallelizing Atomic Cross-Chain Swaps. In Proceedings of IEEE ISCC, 2022.

Yuan Zhang, Minze Xu, Ziwei Zhang, Chen Tian, and Sheng Zhong. On Designing Secure Cross-user Redundancy Elimination for WAN Optimization. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2022.

Kexin Liu, Chen Tian, Qingyue Wang, Hao Zheng, Peiwen Yu, Wenhao Sun, Yonghui Xu, Ke Meng, Lei Han, Jie Fu, Wanchun Dou, and Guihai Chen. Floodgate: Taming Incast in Datacenter Networks. In Proceedings of ACM CoNEXT, 2021.

Jingping She, Ne Wang, Ruiting Zhou, and Chen Tian. Online Scheduling of Machine Learning Jobs in Edge-Cloud Networks. In Proceedings of NaNA, 2021.

Bingchuan Tian, Jiaqi Gao, Mengqi Liu, Ennan Zhai, Yanqing Chen, Yu Zhou, Li Dai, Feng Yan, Mengjing Ma, Ming Tang, Jie Lu, Xionglie Wei, Hongqiang Harry Liu, Ming Zhang, Chen Tian, Minlan Yu. Aquila: A Practically Usable Verification System for Production-Scale Programmable Data Planes. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2021.

Xiaojie Huang, Jiaqing Dong, Wenzheng Yang, Chen Tian, Jun Zhou, Yi Kai, Mingjie Cai, Nai Xia, Wanchun Dou, Guihai Chen. Clean: Minimize Switch Queue Length via Transparent ECN-proxy in Campus Networks. In Proceedings of IEEE IWQoS, 2021.

Yixiao Gao, Qiang Li, Lingbo Tang, Yongqing Xi, Pengcheng Zhang, Wenwen Peng, Bo Li, Yaohui Wu, Shaozong Liu, Lei Yan, Fei Feng, Yan Zhuang, Fan Liu, Pan Liu, Xingkui Liu, Zhongjie Wu, Junping Wu, Zheng Cao, Chen Tian, Jinbo Wu, Jiaji Zhu, Haiyong Wang, Dennis Cai, and Jiesheng Wu. When Cloud Storage Meets RDMA. In Proceedings of USENIX NSDI, 2021.

Yi Wang, Weilin Zhang, Fan Zhang, Ling Yin, Jun Zhang, Chen Tian and Wei Jiang. Analysis of subway passenger flow based on smart card data. In Proceedings of BigCom, 2020.

Jiaqi Zheng, Ya-nan Jiang, Bingchuan Tian, Huaping Zhou, Chen Tian, Guihai Chen, and Wanchun Dou. Supporting Multi-dimensional and Arbitrary Numbers of Ranks for Software Packet Scheduling. In Proceedings of IEEE IWQoS, 2020.

Bingchuan Tian, Xinyi Zhang, Ennan Zhai, Hongqiang Harry Liu, Qiaobo Ye, Chunsheng Wang, Xin Wu, Zhiming Ji, Yihong Sang, Ming Zhang, Da Yu, Chen Tian, Heather Zheng, Ben Y. Zhao. Safely and Automatically Updating In-Network ACL Configurations with Intent Language. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2019.

Yi Wang, Ya-Nan Jiang, Qiufang Ma, Chen Tian, Gong Zhang and Bo Bai. RDMA Load Balancing via Data Partition. In Proceedings of IEEE ICCCN, 2019.

Yi Wang, Kexin Liu, Chen Tian, Bo Bai and Gong Zhang. Error Recovery of RDMA Packets in Data Center Networks. In Proceedings of IEEE ICCCN, 2019.

Jiaqi Zheng, Qiufang Ma, Chen Tian, Haipeng Dai, Wei Zhang, Guihai Chen, and Gong Zhang. Orchestrating Service Chain Deployment with Plutus in Next Generation Cellular Core. In Proceedings of IEEE IWQoS, 2019.

Lei Wang, Kang Huang, Ke Sun, Wei Wang, Chen Tian, Lei Xie, and Qing Gu. Unlock With Your Heart: Heartbeat-based Authentication on Commercial Mobile Phones. In Proceedings of ACM Ubicomp, 2018.

Yixiao Gao, Yuchen Yang, Chen Tian, Jiaqi Zheng, Bing Mao, Guihai Chen. DCQCN+: Taming Large-scale Incast Congestion in RDMA over Ethernet Networks. In Proceedings of IEEE ICNP, 2018.

Jiaqi Zheng, Qiufang Ma, Chen Tian, Bo Li, Haipeng Dai, Hong Xu, Guihai Chen, Qiang Ni. Hermes: Utility-aware Network Update in Software-defined WANs. In Proceedings of IEEE ICNP, 2018.

Yangming Zhao, Chen Tian, Jingyuan Fan, Tong Guan, Chunming Qiao. RPC: Joint Online Scheduling of Reducer Placement and Coflow Bandwidth for Clusters. In Proceedings of IEEE ICNP, 2018.

Bingchuan Tian, Chen Tian, Jiajun Sun, Junhua Yan, Yizhou Tang, Wei Wang, Haipeng Dai, Nai Xia, Guihai Chen, and Wanchun Dou. Using the Macroflow Abstraction to Minimize Machine Slot-time Spent on Networking in Hadoop. In Proceedings of ACM APNet, 2018.

Yawen Pan, Chen Tian, Jiaqi Zheng, Gong Zhang, Hengky Susanto, Bo Bai and Guihai Chen. Support ECN in Multi-Queue Datacenter Networks via per-Port Marking with Selective Blindness. In Proceedings of IEEE ICDCS, 2018.

Jiaqi Zheng, Bo Li, Chen Tian, Klaus-Tycho Foerster, Stefan Schmid, Guihai Chen, and Jie Wu. Scheduling Congestion-Free Updates of Multiple Flows with Chronicle in Timed SDNs. In Proceedings of IEEE ICDCS, 2018.

Nai Xia, Chen Tian, Yan Luo, Hang Liu, and Xiaoliang Wang. UKSM: Swift Memory Deduplication via Hierarchical and Adaptive Memory Region Distilling. In Proceedings of USENIX FAST, 2018.

Haipeng Dai, Yang Zhao, Guihai Chen, Wanchun Dou, Chen Tian, Xiaobing Wu, and Tian He. ROSE: Robustly Safe Charging for Wireless Power Transfer. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2018.

Bingchuan Tian, Chen Tian, Haipeng Dai, and Bingquan Wang. Scheduling Coflows of Multi-stage Jobs to Minimize the Total Weighted Job Completion Time. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2018.

Yang Zhao, Nai Xia, Chen Tian, Bo Li, Yizhou Tang, Yi Wang, Gong Zhang, Rui Li, and Alex X. Liu. Performance of Container Networking Technologies. In Proceedings of SIGCOMM Workshop of HotConNet, Los Angeles, CA, USA, August 25, 2017.

Jiaqing Dong, Yi Wang, Chen Tian, Bo Jin, Hao Yin, and Gong Zhang. WVCC: Weighted Virtual Congestion Control Enforcement for Datacenter Networks. In Proceedings of SIGCOMM Posters, Los Angeles, CA, USA, August 25, 2017.

Zhiyong Tian, Lai Tu, Yi Wang, Chen Tian, and Fan Zhang. Understanding battery degradation phenomenon in real-life electric vehicle use based on big data. In Proceedings of BigCom, Chengdu, China, 2017.

Yi Wang, Zhuyun Qi, Kai Lei, Bin Liu, and Chen Tian. Preventing Bad Content Dispersal in Named Data Networking. In Proceedings of SIGCOMM China Symposium, 2017.

Zhiyong Tian, Lai Tu, Yi Wang, Fan Zhang, and Chen Tian. Impact of core charging station's cease operation in the entire charging station system: a case study in Shenzhen. In Proceedings of IEEE BigDataService, 2017.

Chen Tian, Ali Munir, Alex X. Liu, Yingtong Liu, Yanzhao Li, Jiajun Sun, Fan Zhang, and Gong Zhang. Multi-Tenant Multi-Objective Bandwidth Allocation in Datacenters Using Stacked Congestion Control. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2017.

Chen Tian, Junhua Yan, Alex X. Liu, Yizhou Tang, Yuankun Zhong, and Zi Li. Macroflow: A Fine-grained Networking Abstraction for Job Completion Time Oriented Scheduling in Datacenters. In Proceedings of ICNP, Poster, 2016.

Chen Tian, Alex X. Liu, Ali Munir, and Jie Yang. OpenFunction: An Extensible Data Plane Abstraction Protocol for Platform-independent Software-Defined Middleboxes. In Proceedings of ICNP, Poster, 2016.

Shuihai Hu, Wei Bai, Kai Chen, Chen Tian, Ying Zhang, and Haitao Wu. Providing Bandwidth Guarantees, Work Conservation and Low Latency Simultaneously in the Cloud. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2016.

Hong Zhang, Kai Chen, Wei Bai, Dongsu Han, Chen Tian, Hao Wang, Haibing Guan, Ming Zhang. Guaranteeing Deadlines for Inter-Datacenter Transfers. In Proceedings of ACM EuroSys, 2015.

Wei Bai, Li Chen, Kai Chen, Dongsu Han, Chen Tian, Hao Wang. Information-Agnostic Flow Scheduling for Commodity Data Centers. In Proceedings of USENIX NSDI, 2015.

Yangming Zhao, Kai Chen, Wei Bai, Minlan Yu, Chen Tian, Yanhui Geng, Yiming Zhang, Dan Li, Sheng Wang. RAPIER: Integrating Routing and Scheduling for Coflow-aware Data Center Networks. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2015.

Hanzi Mao, Chen Tian, Jingdong Sun, Junhua Yan, Weimin Wu, and Benxiong Huang. ShadowVoD: Performance Evaluation as a Capability in Production P2P-CDN Hybrid VoD Networks. In Proceedings of IEEE USDE, 2014.

Junhua Yan, Chen Tian, Wenyu Liu, Lai Tu, and Benxiong Huang. Multi-source Broadcast Scheduling Algorithm of Barrage Relay Network in Tactical MANET. In Proceedings of IEEE UIC, 2014.

Wei Bai, Li Chen, Kai Chen, Dongsu Han, Chen Tian, Weicheng Sun. PIAS: Practical Information-Agnostic Flow Scheduling for Datacenter Networks. In Proceedings of ACM Hotnets, 2014.

Zhiyong Tian, Yi Wang, Chen Tian, Fan Zhang, Lai Tu, Chengzhong Xu. Understanding Operational and Charging Patterns of Electric Vehicle Taxis Using GPS Records. In Proceedings of IEEE ITSC, 2014.

Jun Zhang, Xin Yu, Chen Tian, Fan Zhang, Lai Tu, Chengzhong Xu. Analyzing Passenger Density for Public Bus: Inference of Crowdedness and Evaluation of Scheduling Choices. In Proceedings of IEEE ITSC, 2014.

Juanjuan Zhao, Chen Tian, Fan Zhang, Chengzhong Xu, Shengzhong Feng. Understanding Temporal and Spatial Travel Patterns of Individual Passengers by Mining Smart Card Data Data. In Proceedings of IEEE ITSC, 2014.

Jun Huang, Li Wang, Chen Tian, Fan Zhang, Chengzhong Xu. Mining Freight Truck's Trip Patterns from GPS Data. In Proceedings of IEEE ITSC, 2014.

Ye Li, Chen Tian, Fan Zhang, Chengzhong Xu. Traffic Condition Matrix Estimation Via Weighted Spatio-Temporal Compressive Sensing for Unevenly-Distributed and Unreliable GPS Data. In Proceedings of IEEE ITSC, 2014.

Tianlong Yu, Hongbo Jiang, Guang Tan, Chonggang Wang, Chen Tian, Yu Wu. SINUS: A Scalable and Distributed Routing Algorithm with Guaranteed Delivery for WSNs on High Genus 3D Surfaces. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2013.

Chen Tian, Richard Alimi, Yang Richard Yang, David Zhang. ShadowStream: Performance Evaluation as a Capability in Production Internet Live Streaming Networks. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2012.

Hongqiang Harry Liu, Ye Wang, Yang Richard Yang, Hao Wang, Chen Tian. Optimizing Cost and Performance for Content Multihoming. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2012.

Hongbo Jiang, Tianlong Yu, Chen Tian, Guang Tan, Chonggang Wang. CONSEL: Connectivity-based Segmentation in Large-Scale 2D/3D Sensor Networks. In Proceedings of IEEE INFOCOM, 2012.

Yi Wang, Chen Tian, Hongbo Jiang, Xue Liu, Jinhua Chen, Wenyu Liu. SHARP: A Scalable Framework for Dynamic Joint Replica Placement and Request Routing Scheduling. In Proceedings of IEEE Globecom 2011.

Tianlong Yu, Chen Tian, Hongbo Jiang, Wenyu Liu. Measurements and Analysis of an Unconstrained User Generated Content System. In Proceedings of IEEE ICC 2011.

Zuodong Wu, Chen Tian, Hongbo Jiang, Wenyu Liu. Minimum-Latency Aggregation Scheduling in Underwater Wireless Sensor Networks. In Proceedings of IEEE ICC 2011.

Jie Cheng, Hongbo Jiang, Xiaoqiang Ma, Lanchao Liu, Lijun Qian, Chen Tian, Wenyu Liu. Efficient Data Collection with Sampling in WSNs: Making Use of Matrix Completion Techniques. In Proceedings of IEEE Globecom 2010.

Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Dan Li, Haitao Wu, Xuan Zhang, Yunfeng Shi, Chen Tian, Yongguang Zhang, Songwu Lu. BCube: A High Performance, Server-centric Network Architecture for Modular Data Center. In Proceedings of ACM SIGCOMM, 2009.

Hongbo Jiang, Wenping Liu, Dan Wang, Chen Tian, Xiang Bai, Xue Liu, Ying Wu, Wenyu Liu. CASE:Connectivity-based Skeleton Extraction in Wireless Sensor Networks. In Proceedings of IEEE INFOCOM Mini-Conference, Rio de Janeiro, Brazil, April 2009.

Chen Tian, Hongbo Jiang, Xue Liu, Xinbing Wang, Wenyu Liu, Yi Wang. Tri-Message: A Lightweight Time Synchronization Protocol for High Latency and Resource-Constrained Networks. In Proceedings of IEEE ICC, Dresdon, Germany, June 2009.

Chen Tian, Danfeng Zhang, Guohan Lu, Yunfeng Shi, Chuanxiong Guo, Yongguang Zhang. A Windows Support Framework for the NetFPGA 2 Platform. In Stanford NetFPGA Developers Workshop, 2009.

Chen Tian, Hongbo Jiang, Xue Liu, Wenyu Liu, Yi Wang. Towards Minimum Traffic Cost and Minimum Response Latency: A Novel Dynamic Query Protocol in Unstructured P2P Networks. In Proceedings of 37th International Conference on Parallel Processing (ICPP'08), Portland, OR, September 2008.

Chen Tian, Xue Liu, Hongbo Jiang, Wenyu Liu, Yi Wang. Improving BitTorrent Traffic Performance by Exploiting Geographic Locality. In Proceedings of IEEE Globecom 2008, New Orleans, LA, USA, November 2008.

Chen Tian, Wenyu Liu, Yi Wang. A Uniform Host Protocol Framework Planning To Change. In Proceedings of IEEE VTC'08 Spring. Singapore, May 2008.

Chen Tian, Wenyu Liu,, Jiang Jin, Yi Wang, Yijun Mo. Localization and Synchronization for 3D Underwater Acoustic Sensor Networks. In Proceedings of Ubiquitous Intelligence and Computing - 4th International Conference, UIC 2007, v 4611 LNCS, p 622-631.

Chen Tian, Wenyu Liu. A novel IPv6 communication framework: Mobile SHIM6 (M-SHIM6). In Proceedings of IEEE WiCom'06, 2006.

Journal Publications


Yanqing Chen, Chen Tian, Jiaqing Dong, Song Feng, Xu Zhang, Chang Liu, Peiwen Yu, Nai Xia, Wanchun Dou, and Guihai Chen. SWING: Providing Long-Range Lossless RDMA via PFC-Relay. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 34, Issue. 1, On page(s): 63-75, 2023.

Hao Zheng, Yanan Jiang, Chen Tian, Long Cheng, Qun Huang, Weichao Li, Yi Wang, Qianyi Huang, Jiaqi Zheng, Rui Xia, Yi Wang, Wanchun Dou, and Guihai Chen. Rethinking Fine-grained Measurement from Software-defined Perspective: A Survey. IEEE Transactions on Services Computing (TSC), Vol. 15, Issue. 6, On page(s): 3649-3667, 2022.

Kexin Liu, Chen Tian, Qingyue Wang, Yanqing Chen, Bingchuan Tian, Wenhao Sun, Ke Meng, Long Yan, Lei Han, Jie Fu, Wanchun Dou, and Guihai Chen. PayDebt: Reduce Buffer Occupancy Under Bursty Traffic on Large Clusters. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Issue. 12, On page(s): 4707-4722, 2022.

Yuting Jiang, Yifan Xiong, Lei Qu, Cheng Luo, Chen Tian,Peng Cheng, Yongqiang Xiong. Moneo: Monitoring Fine-grained Metrics Nonintrusively in AI Infrastructure. ACM SIGOPS Operating Systems Review, Volume 56, Issue 1, June 2022.

Chen Tian, Yi Wang, Bingchuan Tian, Yang Zhao, Yuhang Zhou, Chenxu Wang, Haoran Guan, Wanchun Dou, and Guihai Chen. PushBox: Making Use of Every Bit of Time to Accelerate Completion of Data-parallel Jobs. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 33, Issue. 12, On page(s): 4256-4269, 2022.

Jiaqing Dong, Lijuan Tan, Chen Tian, Yuhang Zhou, Yi Wang, Wanchun Dou, and Guihai Chen. MEET: rack-level pooling based load balancing in datacenter networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 33, Issue. 12, On page(s): 3628-3639, 2022.

Jiaqing Dong, Zehao He, Yuanyuan Gong, Chen Tian, Peiwen Yu, Haoran Guan, Wanchun Dou, Guihai Chen, Nai Xia. SMART: Speedup job completion time by scheduling reduce tasks. Journal of Computer Science and Technology (JCST), 37(4): 763-778, 2022.

Yi Wang, Yixue Liu, Shunjia Zhu, Xiaofeng Gao, and Chen Tian. Approximation Designs for Energy Harvesting Relay Deployment in Wireless Sensor Networks. Journal of Computer Science and Technology (JCST), 37(4): 779-796, 2022.

Yixiao Gao, Chen Tian, Wei Chen, Duoxing Li, Jian Yan, Yuanyuan Gong, Bingquan Wang, Tao Wu, Lei Han, Fazhi Qi, Shan Zeng, Wanchun Dou, and Guihai Chen. Analyzing and Optimizing Packet Corruption in RDMA Network. Journal of Computer Science and Technology (JCST), 37(4): 743-762, 2022.

Junchang Wang, Dunwei Liu, Xiong Fu, Fu Xiao, Chen Tian. DHash: Dynamic Hash Tables with Non-blocking Regular Operations. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 33, Issue. 12, On page(s): 3274-3290, 2022.

Haipeng Dai, Yang Zhao, Guihai Chen, Wanchun Dou, Chen Tian, Xiaobing Wu, and Tian He. Robustly Safe Charging for Wireless Power Transfer. IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 21, Issue. 6, On page(s): 2180-2197, 2022.

田冰川, 田臣, 周宇航, 陈贵海, 窦万春. 减少Hadoop集群中网络队头阻塞的调度算法[J]. 计算机科学, 2022, 49(3): 11-22.

Jiaqi Zheng, Zixuan Zhang, Qiufang Ma, Xiaofeng Gao, Chen Tian, and Guihai Chen. Multi-Resource VNF Deployment in a Heterogeneous Cloud. IEEE Transactions on Computers (TC), Vol. 71, Issue. 1, On page(s): 81-91, 2022.

Huiling Jiang, Qing Li, Yong Jiang, Gengbiao Shen, Richard Sinnott, Chen Tian, and Mingwei Xu. When Machine Learning Meets Congestion Control: A Survey and Comparison. Computer Networks, Vol. 192, 2021.

Shuihai Hu, Wei Bai, Kai Chen, Chen Tian, Ying Zhang, Haitao Wu. Providing Bandwidth Guarantees, Work Conservation and Low Latency Simultaneously in the Cloud. IEEE Transactions on Cloud Computing (TCC), Vol. 9, Issue. 2, On page(s): 763-776, 2021.

Santosh Pandey, Zhibin Wang, Sheng Zhong, Chen Tian, Bolong Zheng, Xiaoye Li, Lingda Li, Adolfy Hoisie, Caiwen Ding, Dong Li, Hang Liu. TRUST: Triangle Counting Reloaded on GPUs. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 33, Issue. 11, On page(s): 2646-2660, 2021.

Jiaqi Zheng, Liulan Qin, Kexin Liu, Bingchuan Tian, Chen Tian, Bo Li, and Guihai Chen. Django: Bilateral Coflow Scheduling with Predictive Concurrent Connect. Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), Vol. 152, On page(s): 45-56, 2021.

Yangming Zhao, Chen Tian, Jingyuan Fan, Tong Guan, Xiaoning Zhang, and Chunming Qiao. Joint Reducer Placement and Coflow Bandwidth Scheduling for Computing Clusters. IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 29, No. 1, On page(s): 438-451, 2021.

Yangming Zhao, Xin Liu, Lai Tu, Chen Tian, Chunming Qiao. Dynamic Service Entity Placement for Latency Sensitive Applications in Transportation Systems. IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Vol. 20, No. 2, On page(s): 460-472, 2021.

Jiaqi Zheng, Qiufang Ma, Chen Tian, Haipeng Dai, Wei Zhang, Guihai Chen, Gong Zhang. Optimizing NFV Chain Deployment in Software-defined Cellular Core. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 38, No. 2, On page(s): 248-262, 2020.

Chen Tian, Bo Li, Liulan Qin, Jiaqi Zheng, Jie Yang, Wei Wang, Guihai Chen and Wanchun Dou. P-PFC: Reducing Tail Latency with Predictive PFC in Lossless Data Center Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 31, Issue. 6, On page(s): 1447-1459, 2020.

Kexin Liu, Bingchuan Tian, Chen Tian, Bo Li, Qingyue Wang, Jiaqi Zheng, Jiajun Sun, Yixiao Gao, Wei Wang, Guihai Chen, Wanchun Dou, Yanan Jiang, Huaping Zhou, Jingjie Jiang, Fan Zhang, and Gong Zhang. Exploring Token-oriented In-network Prioritization in Datacenter Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 31, Issue. 5, On page(s): 1223-1238, 2020.

Yi Wang, Bingquan Wang, Chen Tian, Fu Xiao. Providing Overlay-based Multicast in Data Center Networks with Optional Millimeter Wavelength Links. Telecommunication Systems, 73(1), 95-104, 2020.

Haipeng Dai, Qiufang Ma, Xiaobing Wu, Guihai Chen, David K. Y. Yau, Shaojie Tang, Xiang-Yang Li, and Chen Tian. CHASE: Charging and Scheduling Scheme for Stochastic Event Capture in Wireless Rechargeable Sensor Networks. IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC), Volume: 19, Issue:1, On page(s): 44-59, 2020.

Bingchuan Tian, Chen Tian, Bingquan Wang, Bo Li, Zehao He, Haipeng Dai, Kexin Liu, Wanchun Dou, and Guihai Chen. Scheduling Dependent Coflows to Minimize the Total Weighted Job Completion Time in Datacenters. Computer Networks, 158 (2019): 193-205.

Jiaqi Zheng, Bo Li, Chen Tian, Klaus-Tycho Foerster, Stefan Schmid, Guihai Chen, Jie Wu, and Rui Li. Congestion-Free Rerouting of Multiple Flows in Timed SDNs. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), Vol. 37, No. 5, On page(s): 968-981, MAY 2019.

Jiaqing Dong, Hao Yin, Chen Tian, Ahmed M. Abdelmoniem, Huaping Zhou, Bo Bai, Gong Zhang. Uranus: Congestion-proportionality among Slices based on Weighted Virtual Congestion Control. Computer Networks 152 (2019): 154-166.

Yi Wang, Jiaqi Zheng, Lijuan Tan, Chen Tian. Joint Optimization on Bandwidth Allocation and Route Selection in QoE-aware Traffic Engineering. IEEE ACCESS, Volume: 7, Issue:1, On Page(s): 3314-3319, 2019.

Yangming Zhao, Chen Tian, Zhuangdi Zhu, Jie Cheng, Chunming Qiao, Alex X. Liu. Minimize the Make-span of Batched Requests for FPGA Pooling in Cloud Computing. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 29, NO. 11, On page(s): 2514-2527, 2018.

Chen Tian, Ali Munir, Alex X. Liu, Jie Yang, and Yangming Zhao. OpenFunction: An Extensible Data Plane Abstraction Protocol for Platform-Independent Software-Defined Middleboxes. IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 26, NO. 3, On page(s): 1488-1501, 2018.

Qiong Hu, Hanhua Chen, Hai Jin, Chen Tian, Aobing Sun, Tongkai Ji. IBCube: An Economical and Incremental Datacenter Network. International Journal of Web Services Research (IJWSR), Volume: 15, Issue:1, On page(s): 27-46, 2018.

Weimin Wu, Hanzi Mao, Yi Wang, Ji Wang, Wenkai Wang, Chen Tian. CoolConferencing: Robust Peer-to-Peer Multi-party Video Conferencing. IEEE Access, Volume: 5, Issue:1, On page(s): 25474-25486, 2017.

Wei Bai, Li Chen, Kai Chen, Dongsu Han, Chen Tian, and Hao Wang. PIAS: Practical Information-Agnostic Flow Scheduling for Commodity Data Centers. IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 25, NO. 4, On page(s): 1954-1967, 2017.

Hao Yin, Xu Zhang, Hongqiang Harry Liu, Yan Luo, Chen Tian, Shuoyao Zhao, and Feng Li. Edge Provisioning with Flexible Server Placement. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 28, NO. 4, On page(s): 1031-1045, 2017.

Hong Zhang, Kai Chen, Wei Bai, Dongsu Han, Chen Tian, Hao Wang, Haibing Guan, and Ming Zhang. Guaranteeing Deadlines for Inter-Datacenter Transfers. IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol. 25, NO. 1, On page(s): 579-595, 2017.

Rong Gu, Yun Tang, Chen Tian, Hucheng Zhou, Guanru Li, Xudong Zheng, and Yihua Huang. Improving Execution Concurrency of Large-scale Matrix Multiplication on Distributed Data-parallel Platforms. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol. 28, NO. 9, On page(s): 2539-2552, 2017.

Jun Zhang, Dayong Shen, Lai Tu, Fan Zhang, Chengzhong Xu, Yi Wang, Chen Tian, Xiangyang Li, Benxiong Huang, Zhengxi Li. A Real-time Passenger Flow Estimation and Prediction Method for Urban Bus Transit Systems. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), Vol. 18, Issue 11, On page(s): 3168-3178, 2017.

Hao Yin, Xu Zhang, Shuoyao Zhao, Yan Luo, Chen Tian, and Vyas Sekar. Trade-offs between Cost and Performance for CDN Provisioning Based on Coordinate Transformation. IEEE Transactions on Multimedia (TMM), Vol. 19, No. 11, On page(s): 2583 - 2596, 2017.

Juanjuan Zhao, Fan Zhang, Lai Tu, Chengzhong Xu, Dayong Shen,Chen Tian, Xiangyang Li, and Zhengxi Li. Estimation of Passenger Route Choice Pattern Using Smart Card Data for Complex Metro Systems. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), Vol. 8, No. 4, On page(s): 790 - 801, 2017.

Chen Tian, Yi Wang, Yan Luo, Hongbo Jiang, Wenyu Liu, Jie Wu, and Hao Yin. Minimizing Content Reorganization and Tolerating Imperfect Workload Prediction for Cloud-based Video-on-Demand Services. IEEE Transactions on Services Computing (TSC), Volume: 9, Issue:6, On page(s): 926 - 939, 2016.

Zhiyong Tian, Taeho Jung, Yi Wang, Fan Zhang, Lai Tu, Chengzhong Xu, Chen Tian, and Xiangyang Li. Real-time Charging Station Recommendation System for Electric-Vehicle Taxis. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS), Vol. 17, No. 11, On page(s): 3098 - 3109, 2016.

Fan Zhang, Juanjuan Zhao, Chen Tian, Chengzhong Xu, Xue Liu, and Lei Rao. Spatiotemporal Segmentation of Metro Trips Using Smart Card Data. IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT), Volume: 65 Issue:3, On page(s): 1137 - 1149, 2016.

Chen Tian, Jingdong Sun, Weimin Wu, and Yan Luo. Optimal Bandwidth Allocation for Hybrid Video-on-Demand Streaming with a Distributed Max Flow Algorithm. Computer Networks 91 (2015): 483-494.

Hao Yin, Bo Qiao, Yan Luo, Chen Tian, and Y. Richard Yang. Demystifying Commercial Content Delivery Networks in China. Concurrency and Computation: Practice and Experience, Volume 27, Issue 13, 2015.

Hongbo Jiang, Tianlong Yu, Chen Tian, Guang Tan, and Chonggang Wang. Connectivity-based Segmentation in Large-Scale 2D/3D Sensor Networks: Algorithm and Applications. IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), Vol.23(1): 15-27, 2015.

Chen Tian, Jie Wu, Haibin Song. Software-Defined Networking in Access Networks: Opportunities, Challenges and Choices. International Journal of Web Service Research, Vol. 12, No. 1, 2015.

Yi Wang, Chen Tian, Shengjun Wang, Wenyu Liu. Performance Evaluation of Routing Schemes in Data Center Clos Networks. Communications in Computer and Information Science, v 502, p 80-94, 2015, Frontiers in Internet Technologies - 3rd CCF Internet Conference of China, ICoC 2014, Revised Selected Papers.

Junhua Yan, Chen Tian, Jingdong Sun, Hanzi Mao. Improve Distributed Client Lifecycle Control in ShadowStream. International Journal of Web Service Research, Vol. 11, No. 4, 2014.

Chen Tian, Hongbo Jiang, Xue Liu, Wenyu Liu. Revisiting Dynamic Query Protocols in Unstructured Peer-to-Peer Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Volume: 23 Issue:1, On page(s): 160 - 167, Jan 2012.

Chen Tian, Hongbo Jiang, Chonggang Wang, Zuodong Wu, Jinhua Chen, Wenyu Liu. Neither Shortest Path Nor Dominating Set: Aggregation Scheduling by Greedy Growing Tree in Multihop Wireless Sensor Networks. IEEE Transactions on Vehicular Technology (TVT), Volume: 60 Issue:7, On page(s): 3462 - 3472, 2011.

Chen Tian, Hongbo Jiang, Arun Iyengar, Xue Liu, Zuodong Wu, Jinhua Chen, Wenyu Liu, Chonggang Wang. Improving Application Placement for Cluster-Based Web Applications. IEEE Transactions on Network and Service Management (TNSM), Volume: 8, NO. 2, On page(s): 104 - 115, June 2011.

Hongbo Jiang, Wenping Liu, Dan Wang, Chen Tian, Xiang Bai, Xue Liu, Ying Wu, Wenyu Liu.Connectivity-Based Skeleton Extraction in Wireless Sensor Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Vol.21, 2010.